Bộ Xây dựng góp ý đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040

Thứ hai, 21/11/2022 16:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5298/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho ý kiến đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2040.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 30/01/2008. Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tổ chức lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2040 để nhằm phù hợp với định hướng phát triển chung của quốc gia, của vùng, của tỉnh; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phát triển đô thị, làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng theo quy hoạch là cần thiết.

Đồ án quy hoạch đã thực hiện việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất tại Thông báo số 834-TB/TU ngày 27/9/2022 về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đến năm 2040.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý một số nội dung cần nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện như:

- Rà soát, xác định tính chất đô thị của thành phố Rạch Giá trên cơ sở động lực, chiến lược phát triển của đô thị đảm bảo thống nhất giữa các văn bản của Hồ sơ quy hoạch (Tờ trình, Thuyết minh), phù hợp các định hướng phát triển trong Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long và Quy hoạch tỉnh Kiên Giang đang được hoàn thiện, thẩm định.

- Việc rà soát, đánh giá hiện trạng phát triển, đầu tư xây dựng thành phố Rạch Giá, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị, rà soát đánh giá các dự án trên địa bàn phải được thực hiện đầy đủ; số liệu cập nhật theo quy định; đảm bảo tính chính xác về cơ sở dữ liệu, bản đồ địa hình phục vụ lập đồ án quy hoạch.

- Dự báo dân số toàn đô thị tại đồ án quy hoạch cần được rà soát với Nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và phân tích, làm rõ thêm trên cơ sở thực tiễn tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng như tính khả thi của định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố, của tỉnh Kiên Giang, để đưa ra kết quả dự báo dân số do tăng cơ học và do quy đổi từ tổng lượt khách du lịch, lao động làm việc trong các ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, tính đúng, đủ quy mô đất xây dựng, đất dân dụng đô thị, đất đơn vị ở phù hợp với quỹ đất hiện trạng và mức độ đáp ứng của cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; đảm bảo việc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả.

- Tại nội dung đồ án quy hoạch đã xác định chỉ tiêu đất dân dụng bình quân khoảng 99,2 m2/người, đất đơn vị ở xây mới bình quân khoảng 46,7 m2/người cho giai đoạn đến năm 2030; giai đoạn 2030-2040 các chỉ tiêu bình quân lần lượt là 98 m2/người và 45,8 m2/người là chưa phù hợp quy định tại mục 2.1, mục 2.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; đề nghị luận cứ, làm rõ.

- Bổ sung phân tích về cơ cấu phát triển đô thị (kèm sơ đồ minh họa) trên cơ sở làm rõ các không gian chính của đô thị (các hệ thống trung tâm, khu vực dân cư đô thị, dân cư nông thôn, nông nghiệp...) và mối liên kết các không gian trong đô thị qua khung giao thông chính, khung không gian tự nhiên (hệ thống sông, kênh rạch, mặt nước vịnh Rạch Giá, không gian lâm viên, cây xanh,...), công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối đô thị, công trình điểm nhấn, cửa ngõ đô thị,...  

- Đề nghị làm rõ cơ sở, xem xét và rà soát về quy mô, hình thái lấn biển (bao gồm lấn biển tại khu vực thành phố Rạch Giá và xây dựng các đảo nhân tạo trên vịnh Rạch Giá) trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ, thận trọng tác động của việc lấn biển đến môi trường, cảnh quan, hệ sinh thái khu vực; đánh giá, phân tích đầy đủ về đặc điểm điều kiện tự nhiên, quản lý hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường tại khu vực và sự phù hợp các định hướng phát triển có liên quan trong Quy hoạch tổng thể không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ. Đồng thời bổ sung luận cứ đầy đủ, có tính khả thi về nguồn vật liệu, lộ trình lấn biển, khai thác sử dụng các khu vực lấn biển, nguồn lực thực hiện.

- Rà soát đảm bảo thống nhất và đồng bộ định hướng quy hoạch giao thông và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố Rạch Giá với các quy hoạch ngành quốc gia về giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050; phù hợp phương án phát triển kết cấu hạ tầng của Tỉnh; tuân thủ các quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. Trong đó, cần lưu ý các nội dung sau:

+ Làm rõ sự phù hợp việc đề xuất di dời Cảng hàng không Rạch Giá từ vị trí cũ (tại phường Vĩnh Lợi) chuyển sang xây dựng mới tại khu lấn biển;

+ Đề xuất khu vực lấn biển và xây dựng các đảo nhân tạo cần trên cơ sở các nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo vệ, ổn định nền,...; xác định rõ nguồn đất đắp, các giải pháp hạ tầng kỹ thuật về cấp nước, xử lý nước thải, rác thải....; nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi của đồ án quy hoạch; đồng thời, cần có đánh giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng môi trường, biến đổi khí hậu, cảnh quan của Vịnh Rạch Giá.

+ Bổ sung phương án, giải pháp cấp nước phòng cháy chữa cháy cho thành phố Rạch Giá trong đồ án quy hoạch đảm bảo yêu cầu quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp và quy định tại Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng có liên quan tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; tuân thủ trình tự, thủ tục quy định tại Luật Quy hoạch đô thị về lập, thẩm định, phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Rạch Giá đúng quy định; đảm bảo sự phù hợp, thống nhất đồ án quy hoạch với các quy hoạch có cấp độ cao hơn được phê duyệt và Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt; tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và quy định pháp luật có liên quan (Luật Đất đai, Luật Biển, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo,...); đảm bảo tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng và chuyên ngành khác có liên quan. Chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải Đồ án quy hoạch được phê duyệt lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5298-BXD-QHKT_21112022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5298/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)