Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 14/09/2022 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Văn bản số 5060/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị hướng dẫn trình tự thực hiện, hướng giải quyết, xử lý đối với các trường hợp xác lập sở hữu toàn dân về nhà ở sau ngày 01/7/2009 để làm cơ sở triển khai thực hiện”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4128/BXD-TTr xin trả lời như sau:

Xác lập sở hữu toàn dân là thủ tục pháp lý của Nhà nước đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa. Xác lập sở hữu toàn dân được quy định tại: Nghị Quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ, Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 Nghị Quyết 23/2003/QH11 gồm: (1) cải tạo nhà đất cho thuê; (2) cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh có liên quan trực tiếp đến nhà đất; (3) quản lý nhà đất của các tổ chức, cá nhân (diện 2/IV) ở các tỉnh, thành phố phía Nam sau ngày giải phóng; (4) quản lý nhà vắng chủ; (5) quản lý nhà đất trong từng thời điểm nhất định và nhà đất của các đoàn hội, tôn giáo; (6) quản lý nhà đất của những người di tản, chuyển vùng hoặc ra nước ngoài.

 Điều 3 Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ, Mục I Thông tư số 19/2005/TT-BXD ngày 01/12/2005 của Bộ Xây dựng quy định về thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân như sau: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát và tổng hợp danh sách các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo chính sách quy định tại Nghị Quyết số 23/2003/QH11 nhưng trong quá trình quản lý, bố trí sử dụng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân để Sở Xây dựng hoặc cơ quan có chức năng quản lý nhà cấp tỉnh tổng hợp chung trên địa bàn toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất này.

Theo Điều 2 Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân đối với các loại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng theo các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị Quyết số 23/2003/QH11 và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11, bảo đảm hoàn thành trước ngày 01/7/2009.

Trong quá trình giải quyết các trường hợp cụ thể, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào nguồn gốc, thực tế sử dụng nhà đất, quá trình quản lý, bố trí sử dụng của Nhà nước, quy định của pháp luật để hoàn thành thủ tục pháp lý xác lập sở hữu toàn dân, đảm bảo quản lý quỹ nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước hiệu quả, đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4128/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)