Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 05/09/2022 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với các nội dung kiến nghị liên quan việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, cụ thể như sau:

Câu số 33: “Kiến nghị bổ sung điểm a, khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP cho phép cá nhân, hộ gia đình có nền nhà tại các vị trí không thuộc trục đường chính của đô thị loại 3, loại 4, loại V được tự xây dựng “dần” nhà ở trong thời hạn (có thể tối đa không quá 5 năm), như sau: “a) Dự án phù hợp với các cấp độ quy hoạch đô thị; đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng theo phân kỳ đầu tư dự án; có các biện pháp quản lý đảm bảo việc xây dựng nhà ở tuân thủ nội dung và tiến độ của dự án. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định vị trí cụ thể của dự án khu đô thị, khu nhà ở tại các đô thị loại 3, 4, 5 cho phép cá nhân, hộ gia đình được tự xây dựng nhà ở trong thời hạn không quá 5 năm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương””.

Câu số 34: “Đề nghị bổ sung khoản 4 (mới) Điều 35 Nghị định 11/2013/NĐ-CP như sau: “4. Trường hợp nhà đầu tư, chủ đầu tư có nhu cầu đầu tư kinh doanh các công trình hạ tầng xã hội trên đất dịch vụ của dự án (như đất y tế, đất giáo dục, đất công viên giải trí, công viên chuyên đề…) thì nhà đầu tư, chủ đầu tư đề xuất phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị. Đối với dự án khu đô thị trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền được nộp hoặc sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư, trong đó đề xuất sơ bộ hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương”. Đề nghị sử dụng cụm từ “nhà đầu tư, chủ đầu tư’ do cần phải sử dụng cụm từ “nhà đầu tư” trong trường hợp thực hiện thủ tục “chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư” dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở và sử dụng cụm từ “chủ đầu tư” trong trường hợp thực hiện dự án đầu tư khu đô thị, khu nhà ở”.

Bộ Xây dựng đã có công văn 3891/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có bao gồm Nghị định số 11/2013/NĐ-CP. Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung đối với quy định về khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt (khoản 7 Điều 4) và quy định về chuyển giao quản lý hành chính (Điều 38). Đến thời điểm hiện tại, dự thảo của Nghị định nêu trên đã được Bộ Xây dựng gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu và gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với quy định về khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt: Việc xây dựng nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở phải tuân thủ theo tiến độ của dự án đã được phê duyệt. Do đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất việc quy định UBND cấp tỉnh trước khi quyết định cho phép các khu vực người dân được tự xây dựng nhà ở phải rà soát, xem xét các biện pháp quản lý để đảm bảo việc hoàn thành dự án đúng tiến độ của dự án đã được thẩm định, phê duyệt.

Đối với quy định về chuyển giao quản lý hành chính: dự thảo Nghị định đã có quy định về trách nhiệm của nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án phải lập phương án hoặc sơ bộ phương án bàn giao quản lý để đề xuất các nội dung bàn giao quản lý cho chính quyền địa phương hoặc cho các đơn vị có chức năng quản lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành, theo đó trong phương án này có bao gồm quy định cho phép nhà đầu tư, chủ đầu tư được đề xuất tiếp tục quản lý, sử dụng, khai thác công trình trong dự án.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, trong quá trình xây dựng Nghị định nêu trên.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3891/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)