Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ được tổng hợp bổ sung sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 31/08/2022 17:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ được tổng hợp bổ sung sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 720/BDN ngày 12/8/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri huyện Cẩm Khê phản ánh: Hiện nay, tuy Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nội dung hỗ trợ nhà ở nhưng phạm vi, đối tượng thụ hưởng chỉ dành cho các hộ nghèo sinh sống ở thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa các huyện nghèo. Đối tượng là hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm, dột nát tại các khu vực khác, nhất là khu vực nông thôn miền núi không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thôn, xã miền núi chưa đạt tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số từ 15% số hộ trở lên) còn rất lớn. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm tham mưu Chính phủ ban hành, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát cho các đối tượng trên trong giai đoạn 2021-2025 gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các Chương trình, Đề án, chính sách khác”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3875/BXD-QLN xin trả lời như sau:

Trong giai đoạn 2021-2025, có 02 Chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn là: (1) Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025; (2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, phạm vi triển khai thực hiện của 02 Chương trình mục tiêu này không bao phủ khắp cả nước mà chỉ thực hiện hỗ trợ đối với hộ nghèo tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện nghèo được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, vẫn còn rất nhiều hộ nghèo tại khu vực nông thôn cần hỗ trợ về nhà ở như kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ.

Để góp phần giải quyết nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại các khu vực khác ngoài phạm vi điều chỉnh của 02 Chương trình mục tiêu quốc gia trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã chỉ đạo giao Bộ Xây dựng “hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025” (văn bản số 8993/VPCP-CN ngày 09/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 theo hướng: (i) có sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách trung ương; (ii) tăng mức vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở; đồng thời đề nghị các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ với nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quản lý. Hiện dự thảo Quyết định đang được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (văn bản số 607/BXD-QLN ngày 01/3/2022 và văn bản số 3313/BXD-QLN ngày 17/8/2022), đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ nhằm lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu và giải trình các ý kiến để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành thực hiện chính sách trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3875/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)