Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ hai, 27/12/2021 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 8243/VPCP-QHĐP ngày 10/11/2021 với nội dung kiến nghị:

“Hiện nay, việc quy định về thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án Khu nhà ở thương mại, khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị có một số nội dung chồng chéo, gây khó khăn cho việc áp dụng. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư”. Theo quy định này thì UBND cấp tỉnh được phép công bố khu vực phân lô bán nền mà không cần phải xin ý kiến của Bộ Xây dựng. Trong khi đó, tại khoản 7, Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị quy định: “7. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng”; theo đó, tại Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV quy định: “1. Tùy theo nhu cầu phát triển đô thị, khả năng huy động các nguồn lực, đề xuất của chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định các khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân (hộ gia đình, cá nhân) tự xây dựng nhà ở, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP…”. Tuy nhiên, đến nay các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP vẫn còn hiệu lực thi hành nên gây chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện.Tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP về trách nhiệm thực hiện ghi rõ: “Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Nghị định này và rà soát các văn bản đã ban hành để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định của Nghị định này”. Theo đó, để nghị Chính phủ xem xét bãi bỏ nội dung:“sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng” tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013; đồng thời yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ xem xét sửa đổi quy định tại Điều 11 Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV cho phù hợp để thống nhất với quy định tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP.”

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5397/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Ngày 22/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022, trong đó, về nội dung “chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt” Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đơn giản hóa theo hướng “Phân cấp toàn bộ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt, trên cơ sở các công cụ quản lý phát triển đô thị theo quy định (gồm: quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, chương trình phát triển từng đô thị, khu vực phát triển đô thị (nếu có) được duyệt...).” và yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 11/2013/NĐ-CP để thực hiện.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tập trung nghiên cứu, xây dựng để trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình để tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trong quá trình xây dựng Nghị định nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5397/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)