Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Thứ năm, 23/09/2021 17:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3942/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cho ý kiến về việc sử dụng, vận dụng đơn giá xây dựng công trình và định mức dự toán cũ trong thời gian lập đơn giá xây dựng công trình mới.

Ngày 14/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hiện nay đã được thay thế bằng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ), theo đó Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn Nghị định này. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc, do đó Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc này. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đã rà soát, ban hành Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh cần căn cứ theo các văn bản pháp luật nêu trên để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định.

Về việc công bố, hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

- Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu để công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn (theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 15/2019/TT-BXD và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 11/2019/TT-BXD) thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hướng dẫn việc áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên cơ sở dữ liệu hiện có theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP theo quy định tại điểm b khoản 1 Nghị quyết số 108/NQ-CP. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thì Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng hướng dẫn về đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công hiện có trên địa bàn nơi xây dựng công trình trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP.

- Đối với các công tác xây dựng chưa có trong danh mục đã công bố hoặc đã có trong danh mục nhưng đơn giá nhân công xây dựng theo công bố của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không phù hợp với loại, điều kiện thi công của công trình thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 15/2019/TT-BXD. Đối với các loại máy và thiết bị thi công xây dựng không có trong công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử dụng và điều kiện thi công của công trình hoặc trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Chủ đầu tư tổ chức xây dựng giá ca máy của công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Về việc áp dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

- Việc áp dụng định mức dự toán xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và Thông tư số 10/2019/TT-BXD.

- Việc áp dụng định mức xây dựng của các công việc chuyên ngành, đặc thù (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành) chưa được ban hành: thì Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư và các chủ thể liên quan được tham khảo, vận dụng, áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực hoặc tham khảo, vận dụng, sử dụng định mức của các công trình, dự án tương tự đã thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Nghị quyết số 108/NQ-CP.

- Đối với các công việc xây dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được ban hành hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình: thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chưa ban hành đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, thì đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định từ định mức dự toán xây dựng (hướng dẫn tại mục 3 văn bản này) và giá các yếu tố cần thiết (như vật tư, vật liệu, cấu kiện, đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công,...) phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng lưu ý, việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cần căn cứ vào pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án, công trình cụ thể.

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng và Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình (hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ), Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh căn cứ nội dung quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để hướng dẫn thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn đảm bảo phù hợp quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3942-BXD-KTXD_23092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3942/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)