Bộ Xây dựng cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam

Thứ năm, 23/09/2021 17:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3930/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Tam Thăng mở rộng, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quy hoạch 1737) có xác định KCN Tam Thăng (ký hiệu CN5) được quy hoạch đến năm 2035 với diện tích 800 ha. Hồ sơ đề xuất cần làm rõ sự phù hợp về quy mô diện tích và ranh giới KCN Tam Thăng mở rộng (248 ha) với KCN Tam Thăng (ký hiệu CN5) trong Quy hoạch 1737.

Nội dung đề xuất về cơ cấu sử dụng đất của KCN Tam Thăng mở rộng phù hợp với quy định về sử dụng đất trong khu công nghiệp tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD.

Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nội dung rà soát đánh giá về sự phù hợp với định hướng phát triển không gian, sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật có liên quan đã được xác định trong Quy hoạch 1737. Rà soát đảm bảo nội dung, thành phần hồ sơ được quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 9 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Với dự báo quy mô lao động trong KCN Tam Thăng mở rộng khoảng 12.000 người, Hồ sơ đề xuất cần bổ sung nội dung thuyết minh về phương án giải quyết nhà ở, công trình phúc lợi về văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao cho người lao động làm việc trong KCN theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam rà soát hồ sơ quy hoạch xây dựng của Dự án đảm bảo phù hợp với Quy hoạch 1737 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD; kết nối đồng bộ về hạ tầng, cảnh quan môi trường; giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở công nhân, công trình hạ tầng xã hội, văn hóa thể thao cho người lao động.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3930-BXD-QHKT_23092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3930/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)