Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ

Thứ tư, 25/08/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3419/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn áp dụng định mức dự toán công tác vận chuyển đất.

Việc áp dụng hoặc tham khảo định mức dự toán ban hành trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được thực hiện theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn căn cứ vào nội dung thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện tổ chức thi công để lựa chọn, áp dụng định mức dự toán được ban hành trong hệ thống định mức xây dựng phù hợp với thành phần công việc, quy định hướng dẫn và phạm vi áp dụng định mức, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD, định mức công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) quy định tại Chương II được áp dụng cho công tác vận chuyển đất đào nguyên thổ từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ, phù hợp với dây chuyền thi công đào. Việc áp dụng định mức vận chuyển này theo tải trọng của phương tiện vận chuyển, phù hợp với khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

Căn cứ vào các quy định trên, việc lập dự toán xây dựng đối với công tác đào, vận chuyển đất nguyên thổ từ vị trí đào nền trên tuyến trong phạm vi dự án, tận dụng điều phối đến các vị trí đắp nền trong phạm vi dự án hoặc đến vị trí đổ thải theo quy định của địa phương (như trong Văn bản số 986/QLDA ngày 20/7/2021 nêu) được thực hiện trên cơ sở lựa chọn phương tiện vận chuyển ô tô tự đổ có tải trọng phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào và phù hợp khối lượng cần vận chuyển, điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư xem xét áp dụng các định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ và định mức đào đất quy định tại Chương II tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí công tác đào và công tác vận chuyển đất.

Trường hợp, các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tổ chức thực hiện công tác đào đất nguyên thổ tại vị trí khai thác đất (đã được chính quyền địa phương phê duyệt địa điểm khai thác đất cho dự án) và vận chuyển về công trình để đắp mà không thực hiện phương án mua đất về công trình để đắp (như nêu tại Văn bản số 986/QLDA ngày 20/7/2021) thì chủ đầu tư xem xét áp dụng các định mức công tác đào đất, vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ quy định tại Chương II tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí công tác đào và công tác vận chuyển đất trong dự toán xây dựng. Khi áp dụng các định mức này cần thực hiện đúng quy định về lựa chọn phương tiện vận chuyển ô tô tự đổ có tải trọng phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào và phù hợp khối lượng cần vận chuyển, điều kiện thi công của công trình.

Trường hợp việc áp dụng các định mức công tác đào, vận chuyển đất nêu trên chưa phù hợp với điều kiện thực hiện của dự án và nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ vào quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để tổ chức xác định, điều chỉnh định mức cho phù hợp. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát các định mức này theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3419-BXD-KTXD_25082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3419/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)