Hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải đô thị

Thứ ba, 24/08/2021 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3382/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải đô thị.

Việc xác định chủ sở hữu công trình thoát nước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải (gọi tắt là Nghị định số 80/2014/NĐ-CP), theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh là chủ sở hữu hoặc ủy quyền, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện là chủ sở hữu đối với hệ thống thoát nước.

Việc tổ chức thực hiện quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức lựa chọn đơn vị thoát nước trên địa bàn do mình quản lý theo Điều 17 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP.

Về giá dịch vụ thoát nước:

- Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh căn cứ phương pháp định giá dịch vụ thoát nước tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước (Gọi tắt là Thông tư số 13/2018/TT-BXD), chế độ trích khấu hao tài sản đối với hệ thống thoát nước và xử lý nước thải và các quy định có liên quan để xây dựng giá dịch vụ thoát nước.

- Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 13/2018/TT-BXD, chi phí sản xuất chung là các khoản mục chi phí sản xuất gián tiếp phát sinh tại các cơ sở thực hiện dịch vụ thoát nước của doanh nghiệp bao gồm: khấu hao, bảo dưỡng, duy tu sửa chữa tài sản cố định (không bao gồm máy, thiết bị trực tiếp),… Trong đó, chi phí khấu hao tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ khoản 2 Điều 38 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, trường hợp giá dịch vụ thoát nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thấp hơn mức giá đã được tính đúng, tính đủ các chi phí dịch vụ thoát nước và mức lợi nhuận hợp lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải cấp bù từ ngân sách địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị thoát nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định đối tượng thu, mức thu, lộ trình thu tiền giá dịch vụ, lộ trình thu tiền dịch vụ thoát nước đối với các hộ thoát nước trên địa bàn mình quản lý phù hợp với tính chất, đặc điểm của hệ thống thoát nước, điều kiện kinh tế xã hội cụ thể và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trong từng thời kỳ theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 13/2018/TT-BXD.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3382-BXD-HTKT_24082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3382/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)