Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 11

Thứ sáu, 25/06/2021 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị:

Hiện nay, việc phân loại đô thị theo các nội dung quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dựa trên 05 tiêu chí để nâng loại đô thị, trong đó quy định các tiêu chí phải đạt mức tối thiểu mới được công nhận loại đô thị tương ứng như quy mô dân số và mật độ dân số. Tuy nhiên, quy mô dân số và mật độ dân số không liên quan mật thiết lớn đến chất lượng cuộc sống; mặt khác, quy mô dân số và mật độ dân số vừa phải sẽ đáp ứng được khả năng thụ hưởng hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội của đô thị giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 có quy định “thành phố trực thuộc trung ương được phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I”. Như vậy với quy mô dân số và mật độ dân số hiện nay của Bình Dương thì việc nâng toàn tỉnh lên đô thị loại I để địa phương có thể phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hoặc toàn đô thị trên địa giới hành chính toàn tỉnh là loại I là khó có thể thực hiện được. Mặc dù đã được phúc đáp, tuy nhiên, địa phương nhận thấy cần thiết vẫn tiếp tục kiến nghị xem xét quy định này, để có cơ sở định hướng phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đô thị, kiến nghị xem xét, điều chỉnh tiêu chí đánh giá về quy mô dân số và mật độ dân số không nhất thiết là tiêu chí bắt buộc khống chế đạt điểm tối thiểu để công nhận loại đô thị, mà chỉ là tiêu chí để chấm điểm các tiêu chí đô thị khi lập đề án nâng loại đô thị và quy định điều kiện phân loại đô thị loại I không bắt buộc là thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tạo điều kiện cho tỉnh có cơ sở định hướng phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đô thị”.

Về vấn đề này Bộ Xây dựng đã có công văn 2408/BXD-PTĐT trả lời như sau:

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức tổng kết quy định về tiêu chí phân loại đô thị; trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tại Nghị quyết số 1210/20216/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri tỉnh Bình Dương để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2408/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)