Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11

Thứ tư, 12/05/2021 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) làm cơ sở cho địa phương thực hiện đúng quy định”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1604/BXD-HĐXD ngày 12/5/2021 trả lời như sau:

Sau khi Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành các Nghị định để đảm bảo việc thi hành Luật, cụ thể:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/ 4/ 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1604/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)