Chi phí quản lý và chi phí giám sát dịch vụ công ích đô thị

Thứ sáu, 02/04/2021 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 202/SXD-QLXD ngày 25/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc xin ý kiến sử dụng nguồn kinh phí chi phí quản lý và chi phí giám sát dịch vụ công ích đô thị.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1073/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Ngày 28/12/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2017/TT-BXD hướng dẫn về xác định và quản lý chi phí đối với các dịch vụ đô thị gồm: Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị. Riêng lĩnh vực thoát nước thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Khoản 1, Điều 6 Thông tư số 14/2017/TT-BXD quy định: “Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng đơn giá, xác định dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị, dự toán các chi phí giám sát, chi phí quản lý dịch vụ công ích đô thị; tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt đơn giá và dự toán các chi phí trên”.

Dự toán chi phí giám sát và chi phí quản lý dịch vụ công ích được xác định trên cơ sở nội dung công việc, thành phần công việc, thời gian phải thực hiện công việc, biên chế, cơ cấu, mô hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ (các cơ quan nhà nước trực tiếp thực hiện, đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân…) được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của nhà nước có liên quan. Do vậy, cần căn cứ biên chế, cơ cấu, mô hình tổ chức của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý để xác định dự toán, các khoản chi phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, có thể xin ý kiến hướng dẫn của cơ quan tài chính về khoản mục chi chi tiết.

2. Theo tài liệu gửi kèm văn bản số 202/SXD-QLXD, UBND thành phố Vĩnh Long thành lập tổ thẩm định dự toán dịch vụ công ích đô thị gồm nhiều phòng, ban có liên quan để giúp Phòng Quản lý đô thị thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thẩm định khối lượng, đơn giá dự toán chi phí dịch vụ công ích hàng năm và các nhiệm vụ có liên quan. Đề nghị Sở Xây dựng Vĩnh Long phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Long rà soát về căn cứ pháp lý, tên gọi, chức năng nhiệm vụ của Tổ công tác để việc lập dự toán chi phí phù hợp với các quy định của pháp luật.

Trong đó, lưu ý các khoản mục chi cho công tác quản lý dịch vụ công ích về chế độ làm thêm giờ, phụ cấp, bồi dưỡng công tác phí.. phải theo đúng các quy định của pháp luật và cơ chế tài chính áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động. Các nội dung về thanh toán, quyết toán các khoản chi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Việc đấu thầu, tổ chức đấu thầu, các nội dung liên quan đến đấu thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công/công ích thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 21 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

4. Việc lựa chọn đơn vị giám sát cần căn cứ vào năng lực hành nghề của đơn vị giám sát và các yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí về chất lượng sản phẩm của dịch vụ xử lý rác. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện hạ tầng, dây chuyền công nghệ (nếu có), các yêu cầu về quy trình kỹ thuật tổ chức thực hiện công việc (con người, thiết bị, thời gian...), định mức kinh tế - kỹ thuật, yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ công/công ích tại địa phương để hướng dẫn việc xác định tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công/công ích (gồm cả dịch vụ chất thải rắn) trên địa bàn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1073-BXD-KTXD_02042021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1073/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)