Đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 22/03/2021 17:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 943/BXD-KHCN về việc đăng ký, đề xuất các dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao cho Bộ Xây dựng trong Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030 theo Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020.

Căn cứ hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2022 của Bộ Công Thương tại Công văn số 1054/BCT-TKNL và các nội dung của Quyết định số 1677/QĐ-BXD ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-2030, Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị nghiên cứu, đề xuất các dự án, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng, các cơ sở sản xuất ngành Xây dựng và các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Danh mục đề xuất các nhiệm vụ, dự án của đơn vị được tổng hợp theo Phụ lục 1 và Thuyết minh đề cương chi tiết thực hiện nhiệm vụ, dự án được lập theo mẫu tại Phụ lục 2.

Công văn đăng ký và mẫu biểu đề xuất các dự án, nhiệm vụ gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Khoa học công nghệ và môi trường) trước ngày 05/4/2021. Ngoài công văn và mẫu biểu đề xuất nhiệm vụ, dự án có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn;  CC: loibxd77@gmail.com.

Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng. Điện thoại 0243.9760271, máy lẻ 122. Di động: 0867868239.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_943-BXD-KHCN_22032021.docx

BXD_943-BXD-KHCN_22032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 943/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)