Phân cấp tiếp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên

Thứ sáu, 17/05/2024 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 627/UBND-CNN&XD ngày 07/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân cấp tiếp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2135/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

Pháp luật hiện hành về quy hoạch đô thị (Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Điều 29) và Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên) chưa quy định việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Theo nội dung Thông tư số 12/2023/TT-BXD ngày 20/11/2023, quy định trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (không quy định với Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong thực hiện nội dung, nhiệm vụ được phân cấp: tổ chức lập, tổ chức lấy ý kiến, lập và cân đối kế hoạch kinh phí hàng năm đối với việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện phân cấp,…

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị Bộ Xây dựng đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phân cấp tiếp cho chính quyền cấp dưới là một thủ tục theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, tuy nhiên thủ tục phân cấp tiếp chưa được quy định, hướng dẫn cụ thể, do vậy Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, cơ quan chuyên môn về lĩnh vực chính quyền địa phương, xây dựng và thi hành pháp luật, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tại địa phương cần làm việc, xin ý kiến bộ chuyên ngành về lĩnh vực chính quyền địa phương, xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để được hướng dẫn cụ thể đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2135/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)