Hướng dẫn đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và PTNT

Thứ năm, 11/11/2021 16:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4676/BXD-HĐXD gửi Cục quản lý xây dựng công trình thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) hướng dẫn đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với “dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn”, được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và điểm c khoản 3 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.

- Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 160 Luật Xây dựng năm 2014.

- Trách nhiệm của Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 62 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sau đây gọi là Luật số 62/2020/QH14).

2. Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 “Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”..

Theo quy định tại khoản 15, khoản 26, khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ NN và PTNT là: (i) thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; (ii) thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; (iii) kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng cụ thể theo nguồn vốn, quy mô, tính chất dự án, công trình. Chi tiết được quy định tại các Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý  chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ các quy định pháp luật về xây dựng, đối tượng quản lý nhà nước của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ NN và PTNT được xác định theo các chức năng, nhiệm vụ của Bộ được phân công cho đơn vị và đối tượng quản lý của cơ quan chuyên môn về xây dựng được giao tại Luật Xây dựng và các Nghị định quy định chi tiết thi hành nêu trên, cụ thể:

- Các hoạt động xây dựng của các dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ NN và PTNT trên phạm vi cả nước.

- Các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án, công trình phục vụ NN và PTNT.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4676-BXD-HDXD_11112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4676/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)