Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ủy quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở

Thứ năm, 07/10/2021 17:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4180/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho ý kiến về việc uỷ quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau bước thiết kế cơ sở các công trình giai đoạn 70% dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo nội dung văn bản số 5100/UBND-KTTH ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận bao gồm giai đoạn 30% và giai đoạn 70% là dự án nhóm A, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới. Giai đoạn 30% của dự án đã được Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; giai đoạn 70% của dự án đang trình Bộ Xây dựng thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Tờ trình số 21/TTr-BXDNL ngày 06/7/2021 của Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước (Chủ đầu tư của dự án). Các công trình thuộc giai đoạn 70% của dự án là các công trình cấp II trở xuống và hạng mục Hồ điều hòa trung tâm, Cải tạo Kênh Tấn Tài là công trình cấp I, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở giai đoạn 70% của dự án là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 có quy định về nội dung ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở tại khoản 4 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 8 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP)  và khoản 12 Điều 1 (nội dung bổ sung khoản 9 Điều 30 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và không quy định việc ủy quyền. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cần thông báo với chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở giai đoạn 70% của Dự án theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4180-BXD-HDXD_07102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4180/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)