Hướng dẫn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hệ thống quan trắc môi trường

Thứ hai, 20/09/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6865/SXD-QLXD ngày 18/8/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3882/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Theo văn bản số 6865/SXD-QLXD nêu trên, dự án đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội có một số nội dung chính như sau: dự án thuộc nhóm B sử dụng nguồn vốn đầu tư công (Ngân sách Thành phố) do UBND Thành phố Hà Nội quyết định đầu tư; dự án có mục tiêu chính là bổ sung, hoàn thiện hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động cho Thành phố Hà Nội, đầu tư thiết bị, phần mềm, xây dựng hoàn thiện Trung tâm điều hành và quản lý dữ liệu tài nguyên và môi trường; công trình của dự án là công trình dân dụng (theo quy định tại điểm a khoản 2 mục I của Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng); trong tổng mức đầu tư của dự án (472.674.008.000 đồng), chi phí xây dựng chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 3,19% (bao gồm các công việc xây bệ, giá đỡ thiết bị, cải tạo nhà văn phòng làm việc,…), chi phí thiết bị chiếm 64,9% và chi phí hạ tầng, phần mềm CNTT chiếm 16,9%. Do vậy, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án này là Sở Xây dựng Hà Nội theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP).

Căn cứ tính chất, nội dung chính của dự án như nêu trên, việc Quý Sở đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư có chức năng nhiệm vụ phù hợp) làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án là phù hợp nếu được người quyết định đầu tư xem xét, giao nhiệm vụ theo các quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3882-BXD-HDXD_20092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3882/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)