Sửa đổi Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ bẩy, 10/04/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 09/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định  433/QĐ-BXD về việc sửa đổi khoản 5 Điều 1  Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

“ 5. Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng .”

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng được tiếp tục kế thừa quyền và nghĩa vụ trong việc đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Công ty TNHH Giá Xây Dựng; được sử dụng con dấu nổi theo quy định khi cấp giấy Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định  433/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)