Thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng sông Chanh 3 và nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Chanh

Thứ tư, 13/03/2024 17:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 815/BKHĐT-PTHTĐT ngày 31/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng sông Chanh 3 và nạo vét tuyến luồng hàng hải sông Chanh (sau đây gọi tắt là Dự án).

Sau khi nghiên cứu các hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã có công văn 1096/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Đối với các nội dung thẩm định liên quan đến quy hoạch theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 33 Luật đầu tư số 61/2020/QH14 và khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

a) Dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021; phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cảng biển tỉnh Quảng Ninh tại Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023.

Theo điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023); Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023) thì không xác định vị trí cảng sông Chanh 3 và luồng hàng hải sông Chanh (do cảng và phần lớn luồng hàng hải thuộc địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh; cũng như không cụ thể tại các quy hoạch trên).

b) Tuy nhiên theo Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 3888/QĐ-UBND ngày 18/11/2016, phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1946/QĐ-UBND ngày 31/5/2018) thì khu vực Dự án là đất dự trữ kho tàng bến bãi (phục vụ cho phát triển kinh tế tại địa phương), vị trí khu vực cảng sông Chanh 3 nằm trong vùng đất rừng phòng hộ; mặt khác, theo Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040 (được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 24/3/2023) thì khu vực trên được UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất vào trong ranh giới Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (hiện chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ranh giới và QHC xây dựng). Khu vực hậu cần cảng (quy mô 31,47 ha) chưa có quy hoạch phân khu được duyệt.

Vì vậy, việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trên cần tuân thủ các quy định của Luật đầu tư, đồng thời để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với các quy hoạch cấp trên (quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh) đảm bảo khớp nối hạ tầng kỹ thuật; khi rà soát cần lưu ý vị trí, quy mô cảng sông Chanh 3 và khu vực luồng sông Chanh liên quan đến đất rừng ngập mặn, đảm bảo không tác động đến cảnh quan môi trường và tuân thủ Luật Lâm nghiệp.

c) Trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương Dự án, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh và các đơn vị có liên quan thực hiện trình tự lập Dự án phải đảm bảo tuân thủ các cấp độ quy hoạch, triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về: Đầu tư, Đất đai, Nhà ở, Bảo vệ đê điều, Bảo vệ môi trường, Xây dựng, Quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan; khi thực hiện Dự án phải đảm bảo không gây thất thoát lãng phí, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư, phát triển hài hòa, giữ gìn cảnh quan môi trường, đáp ứng về an ninh - quốc phòng.

2. Đối với nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị cho ý kiến về cơ sở, phương pháp tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư, định mức xây dựng công trình dự án

Dự án được thực hiện trên cơ sở nguồn vốn góp của nhà đầu tư; vốn huy động; vốn vay từ các tổ chức tín dụng; vốn huy động từ cổ đông, thành viên, các chủ thể khác và vốn huy động từ nguồn khác. Trường hợp nhà đầu tư áp dụng các quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư thì cần hoàn thiện một số nội dung sau:

- Rà soát, thuyết minh rõ cơ sở tính toán xác định, áp dụng suất vốn đầu tư, giá xây dựng tổng hợp, lưu ý phân tích tính tương đồng của các hạng mục công trình, công trình và quy đổi chi phí về thời điểm xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, địa điểm xây dựng công trình; rà soát lại đơn giá một số công tác cho phù hợp với suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Tính toán, xác định khối lượng công tác, hạng mục trình phù hợp với giai đoạn thiết kế của Dự án, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí.

- Xem xét tính toán bổ sung chi phí hạng mục đường đê bao phục vụ san lấp (nếu có).

- Tổng chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng khu vực biển) được xác định với tỷ lệ 2% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị. Mức tỷ lệ này thấp hơn nhiều mức tỷ lệ tối đa theo hướng dẫn của Thông tư số 11/2021/TT-BXD (tối đa 15%). Đề nghị Nhà đầu tư rà soát nội dung công việc, tham khảo thêm các dự án thuộc cùng lĩnh vực và các hướng dẫn khác có liên quan để dự trù các chi phí này cho phù hợp.

- Chi phí dự phòng được xác định gồm dự phòng khối lượng phát sinh (tỷ lệ 5%) và dự phòng trượt giá xác định. Tuy nhiên, trong hồ sơ dự án trình kèm theo không có bảng tính chi tiết dự phòng trượt giá. Đề nghị Nhà đầu tư căn cứ mức độ chi tiết của hồ sơ thiết kế sơ bộ của dự án, tiến độ thực hiện dự kiến, diễn biến giá thị trường, hướng dẫn của Thông tư số 11/2021/TT-BXD để dự trù chi phí cho phù hợp, đảm bảo đủ chi phí để thực hiện dự án.

Ngoải ra, Bộ cũng đề nghị nhà đầu tư rà soát theo các ý kiến về quy hoạch tại mục 2 nêu trên, đánh giá các tác động của việc điều chỉnh quy hoạch (nếu có) tới chi phí đầu tư xây dựng để xác định cho phù hợp; rà soát các quy định về bảo vệ môi trường biển và các cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế để thực hiện các thủ tục đầu tư của Dự án cho phù hợp.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1096/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)