Hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước

Thứ hai, 18/03/2024 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ về việc hướng dẫn Công ty TNHH xây dựng và môi trường Hiếu Thảo về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 1149/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước quy định tại Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước, hệ thống thoát nước được đầu tư từ các nguồn vốn khác và khu công nghiệp; không có quy định đối với cụm công nghiệp. Tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước không quy định về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ thoát nước, chỉ khuyến khích cụm công nghiệp và các làng nghề áp dụng quy định của Thông tư để xác định giá dịch vụ thoát nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thực tiễn thực hiện và phục vụ các mục tiêu quản lý.

Do đó, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 2079/STC-QLG&CS, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát các quy định có liên quan đến hoạt động thoát nước cụm công nghiệp; đối chiếu với các yêu cầu quản lý của địa phương về hoạt động thoát nước trong phát triển cụm công nghiệp; các yêu cầu về bảo vệ môi trường... và các quy định khác có liên quan để phân công, phân cấp thẩm định (nếu cần thiết), tổ chức thực hiện, quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn và giá dịch vụ xử lý nước thải tại cụm công nghiệp Đồng Lạng đảm bảo phù hợp với thực tế tại địa phương và quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1149/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)