Chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức Hợp đồng BT

Thứ hai, 19/02/2024 17:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 120/CLTL-KHKT ngày 07/9/2023 của Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp dự án) về việc chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng 31 gói thầu xây lắp thuộc Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan (sau đây gọi tắt là Dự án).

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 668/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, cơ sở pháp lý cho ý kiến

- Việc cho ý kiến chỉ số giá xây dựng công trình theo đề nghị của Doanh nghiệp dự án trong phạm vi hồ sơ gửi kèm văn bản số 120/CLTL-KHKT do Viện Kinh tế xây dựng tính toán xác định, thông báo kết quả tính toán tại văn bản số 1818/VKT-GXD ngày 04/8/2023.

- Theo Quyết định số 2914/QĐ-BGTVT ngày 20/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho Dự án là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, chỉ số giá xây dựng các gói thầu xin ý kiến được tính toán trên cơ sở Thông tư số 02/2011/TT-BXD. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD, Bộ Xây dựng có ý kiến đối với chỉ số giá nhân công, dầu mazut, dầu diezel, đá bê tông nhựa do đơn vị tư vấn tính toán xác định theo phương pháp tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

2. Một số ý kiến về hồ sơ chỉ số giá xây dựng công trình xin ý kiến

2.1. Về nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng

Hợp đồng thi công xây dựng các gói thầu chưa nêu rõ thỏa thuận về nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng, yếu tố chi phí điều chỉnh giá, về hệ số biểu thị tỷ trọng phần chi phí điều chỉnh/không điều chỉnh giá. Quá trình triển khai thực hiện, các bên đã thỏa thuận bổ sung để thống nhất danh mục các yếu tố chi phí được điều chỉnh giá (tại văn bản số 2047/TB-ĐHCM ngày 03/8/2018 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh); đã được Bộ Giao thông vận tải thống nhất về nguồn vật liệu đá để sản xuất bê tông nhựa sử dụng cho Dự án (tại văn bản số 5254/BGTVT-CQLXD ngày 18/5/2017).

Đề nghị Doanh nghiệp dự án xem xét, rà soát lại những nội dung đã thỏa thuận/thỏa thuận bổ sung để đánh giá nội dung, nguyên tắc xác định chỉ số giá xây dựng do đơn vị tư vấn đề xuất tại văn bản số 1818/VKT-GXD, thực hiện điều chỉnh (nếu cần thiết) đảm bảo đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các thỏa thuận trong hợp đồng, tuân thủ đúng quy định pháp luật về quản lý hợp đồng xây dựng, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho Dự án.

2.2. Về tổ chức, cá nhân xác định chỉ số giá

- Đơn vị tư vấn xác định chỉ số giá xây dựng là Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định.

- Hồ sơ tính toán chỉ số giá chưa có thông tin về cá nhân chủ trì xác định chỉ số giá, chứng chỉ, năng lực hành nghề định giá xây dựng của cá nhân chủ trì (hạng, số chứng chỉ) theo quy định. Đề nghị làm rõ năng lực của cá nhân chủ trì xác định chỉ số giá xây dựng và chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân chủ trì xác định chỉ số giá đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

2.3. Về sự phù hợp của nguồn dữ liệu tính toán và phương pháp xác định

2.3.1. Đối với chỉ số giá các loại vật liệu (thép, nhựa đường, xi măng, cát, gỗ, dây cáp điện, đá xây dựng) lấy theo chỉ số giá do địa phương công bố: Doanh nghiệp dự án lưu ý rà soát các chỉ số giá này để đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của gói thầu, phù hợp để điều chỉnh giá hợp đồng (như thời điểm tính toán, thời điểm gốc).

2.3.2. Đối với chỉ số giá máy thi công: đề nghị bổ sung thuyết minh về nguồn dữ liệu tính toán trong văn bản thông báo kết quả tính toán chỉ số giá xây dựng của đơn vị tư vấn.

2.3.3. Đối với các chỉ số giá nhân công và một số loại vật liệu (như dầu mazut, dầu diezel, đá bê tông nhựa) do đơn vị tư vấn tính toán:

a) Về nguồn dữ liệu tính toán:

- Đối với chỉ số giá nhân công xây dựng:

+ Tại thời điểm gốc: dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng các loại bậc thợ chủ yếu của các gói thầu sử dụng để xác định chỉ số giá nhân công xây dựng như đơn vị tư vấn đề xuất (căn cứ mặt bằng giá trong dự toán gói thầu được duyệt) là chưa phù hợp hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

+ Tại các thời điểm tính toán: dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng các loại bậc thợ chủ yếu của các gói thầu sử dụng để xác định chỉ số giá nhân công xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

- Đối với chỉ số giá dầu mazut, dầu diezel:

Dữ liệu giá dầu mazut, dầu diezel để xác định chỉ số giá tại thời điểm gốc, thời điểm tính toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

- Đối với chỉ số giá đá bê tông nhựa:

+ Dữ liệu giá đá 1x2, đá 0,5x1, đá 0x0,5 tại các thời điểm từ quý I/2017 trở đi thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

+ Dữ liệu giá đá 1x2, đá 0,5x1, đá 0x0,5 tại các thời điểm trước quý I/2017: đề nghị Doanh nghiệp dự án rà soát, chịu trách nhiệm quyết định lựa chọn nguồn dữ liệu xác định chỉ số giá đá bê tông nhựa do đơn vị tư vấn đề xuất, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, phù hợp điều kiện cụ thể của gói thầu, tránh thất thoát, lãng phí.

+ Dữ liệu giá bột khoáng (bột đá) tại thời điểm gốc và các thời điểm tính toán thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

b) Về tỷ trọng chi phí

Chủ đầu tư cần rà soát, yêu cầu đơn vị tư vấn thuyết minh bổ sung, làm rõ cơ sở xác định tỷ trọng chi phí làm căn cứ xác định chỉ số giá xây dựng.

c) Về phương pháp xác định chỉ số giá

- Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng được đơn vị tư vấn sử dụng để tính toán cơ bản phù hợp hướng dẫn tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD.

- Gói thầu XL9B và gói thầu XL23B được triển khai trên địa bàn hai tỉnh/thành phố Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng; tuy nhiên chỉ số giá xây dựng được đơn vị tư vấn chia tách để xác định theo địa bàn từng tỉnh/thành phố. Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đề nghị Doanh nghiệp dự án nghiên cứu, hoàn chỉnh lại việc xác định chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

d) Về thời điểm gốc và thời điểm tính toán

Hợp đồng thi công xây dựng ký kết giữa các bên chưa có thỏa thuận cụ thể về thời điểm gốc, thời điểm tính toán (thời điểm nhà thầu phải nộp hồ sơ thanh toán), do đó Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở cho ý kiến về sự phù hợp của các thời điểm tính toán chỉ số giá. Đề nghị Doanh nghiệp dự án bổ sung thỏa thuận về thời điểm gốc và thời điểm tính toán; đối chiếu thời điểm gốc/thời điểm tính toán trong kết quả tính toán chỉ số giá của đơn vị tư vấn để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, đảm bảo chỉ số giá đủ điều kiện để điều chỉnh giá hợp đồng.

 3. Một số lưu ý khác

- Doanh nghiệp dự án chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự hợp lý của hồ sơ xin ý kiến; về trị số chỉ số giá xin ý kiến; về giá vật liệu, giá nhân công, giá máy thi công áp dụng; về sự phù hợp của các yếu tố này với nội dung hợp đồng các bên đã ký; sự phù hợp của các quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng áp dụng cho dự án, gói thầu, các quy định của pháp luật sử dụng để xác định chỉ số giá.

- Trên cơ sở ý kiến tại mục 2 văn bản này, ý kiến của đơn vị tư vấn tại văn bản số 1818/VKT-GXD, Doanh nghiệp dự án rà soát, hoàn thiện chỉ số giá trên nguyên tắc chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic về căn cứ, cơ sở tính toán giữa các gói thầu và tại các thời điểm xác định chỉ số giá các gói thầu; đảm bảo đúng quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng áp dụng cho Dự án và quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 668/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)