Hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Thứ năm, 18/05/2023 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 1970/BXD-KTXD gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, hàng hóa và vật tư y tế trong lĩnh vực y tế.

Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng. Trường hợp áp dụng định mức ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD chưa phù hợp thì các chi phí này được xác định bằng cách lập dự toán, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước (phương pháp lập dự toán quy định tại khoản b Điều 13 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng).

Trường hợp gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công không có cấu phần xây dựng thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1970/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)