Hướng dẫn xác định cấp công trình và thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng

Thứ ba, 19/03/2024 18:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 03/2024/CV-SKL ngày 21/02/2024 của Công ty Cổ phần kiến trúc Skyline về việc hướng dẫn xác định cấp công trình và thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1194/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

Cấp công trình và việc áp dụng cấp công trình trong hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2021/TT-BXD). Theo đó, trường hợp dự án đầu tư xây dựng có tổ hợp các công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính gồm nhiều hạng mục thì việc xác định cấp công trình thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Công ty Cổ phần kiến trúc Skyline căn cứ vào quy định nêu trên, nguồn vốn đầu tư, loại dự án, loại và cấp công trình để xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định.

Nguyên tắc áp dụng cấp công trình để xác định năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD; theo đó, Công ty Cổ phần kiến trúc Skyline cần xác định phạm vi thực hiện hoạt động xây dựng và áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD để xác định phân hạng năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1194/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)