Hướng dẫn thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thứ tư, 12/07/2023 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3001/BXD-GĐ gửi Sở Công Thương tỉnh Hải Dương hướng dẫn về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Theo đó, thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được quy định tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Việc xác định cấp công trình và áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng được quy định tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Vì vậy, đề nghị Sở Công Thương tỉnh Hải Dương căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên và các hồ sơ của dự án, công trình nêu tại văn bản số 1078/SCT-QLCN ngày 08/6/2023 để hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3001/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)