Hướng dẫn quản lý tiến độ xây dựng nhà ở đối với các lô đất thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị

Thứ hai, 06/11/2023 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 06/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5014/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn quản lý tiến độ xây dựng nhà ở đối với các lô đất thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án khu nhà ở, khu đô thị.

Đối với quy định xây dựng nhà ở tuân thủ dự án được duyệt và các văn bản pháp lý khác của dự án có một số quy định liên quan như sau:

- Theo quy định điểm a khoản 7 Điều 4 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP), “việc xây dựng nhà ở phải bảo đảm tuân thủ nội dung và tiến độ dự án được duyệt.”.

- Theo quy định khoản 2 Điều 19 Luật Nhà ở, “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 14 của Luật này.”.

- Theo quy định khoản 3 Điều 26 Luật Nhà ở, “Xây dựng nhà ở và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, nội dung quyết định chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn diện tích nhà ở và tiến độ của dự án đã được phê duyệt.”.

Đối với quy định về trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng có một số quy định liên quan như sau:

- Theo quy định khoản 8 Điều 17 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ “giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư thứ cấp (nếu có) phù hợp với quy hoạch chi tiết và tiến độ dự án đã được phê duyệt.”.

- Theo quy định khoản 13 Điều 2 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, “Chủ đầu tư thứ cấp là chủ đầu tư cấp 2 hoặc chủ đầu tư các cấp tiếp theo tham gia đầu tư vào dự án đầu tư phát triển đô thị thông qua việc thuê, giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng thuộc dự án đầu tư phát triển đô thị để đầu tư xây dựng công trình.”.

- Theo quy định điểm đ khoản 2 Điều 7 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), “đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân bỏ vốn để đầu tư xây dựng.”.

- Theo quy định khoản 4 Điều 7 Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14), “Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật, người quyết định đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”.

- Theo quy định khoản 3 Điều 46 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 9 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và định kỳ kiểm tra việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An theo thực tế nội dung chủ trương đầu tư của các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở, các văn bản pháp lý có liên quan khác của dự án, để xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân và các cơ quan chức năng có liên quan tại địa phương khi thực hiện quản lý đầu tư xây dựng dự án và các công trình trong dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5014/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)