Hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040

Thứ ba, 10/10/2023 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4561/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập chương trình phát triển đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.

Ngày 20/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành). Ngày 08/9/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2023). Theo đó, Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 06/2023/TT-BXD có hiệu lực thi hành (tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2023/TT-BXD).

Về nội dung đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tại công văn số 5273/SXD-PTĐT, đề nghị nghiên cứu quy định tại khoản 7 Điều 3a Nghị định số 11/2013/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 12 Thông tư số 06/2023/TT-BXD để triển khai thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4561/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)