Miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam

Thứ ba, 02/11/2021 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2610/CV ngày 26/10/2021 của Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam về việc đề nghị miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Sau khi xem xét Hồ sơ xin miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty, Bộ Xây dựng đã có công văn 4524/BXD-KHCN có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Hồ sơ xin miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam, địa chỉ tại thôn Vĩnh Bảo, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đủ điều kiện miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu với các sản phẩm sau:

1. Tấm thạch cao Chống cháy 15mm Gyproc (RE 15x1220x2440 mm.Im; hàng mới 100%);

Cơ sở sản xuất: THÁI LAN, THAI GYPSUM PRODUCTS PCL

Mã hàng hóa nhập khẩu, HS: 6809.11.00

2. Tấm thạch cao Chống cháy 12.5mm Gyproc (RE 12.5x1220x2440 mm.Im; hàng mới 100%);

Cơ sở sản xuất: THÁI LAN, THAI GYPSUM PRODUCTS PCL

Mã hàng hóa nhập khẩu, HS: 6809.11.00

3. Tấm thạch cao tiêu chuẩn 8mm Gyproc (SE 8x1210x2425 mm; hàng mới 100%);

Cơ sở sản xuất: THÁI LAN, THAI GYPSUM PRODUCTS PCL

Mã hàng hóa nhập khẩu, HS: 6809.11.00.

Thời hạn miễn kiểm tra có hiệu lực 02 năm kể từ ngày 02/11/2021.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với sản phẩm, hàng hóa do Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam nhập khẩu theo quy định pháp luật trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; đồng thời hàng năm, có số liệu báo cáo tình hình nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa của Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam gửi về Bộ Xây dựng.

Đề nghị Công ty TNHH Công nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam định kỳ 03 tháng, báo cáo tình hình nhập khẩu sản phẩm hàng hóa được miễn giảm kiểm tra kèm theo kết quả đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên để theo dõi và thực hiện công tác hậu kiểm.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4524-BXD-KHCN_02112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4524/BXD-KHCN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)