Xác định công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

Thứ hai, 01/11/2021 15:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 295/NSCC-SOP ngày 14/7/2021 của Công ty xi măng Nghi Sơn hỏi về trạm phân phối xi măng Ninh Thủy của Công ty xi măng Nghi Sơn có phải là công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng không?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4488/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ quy định: “Vật liệu xây dựng là sản phẩm, hàng hóa được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang thiết bị điện và thiết bị công nghệ.”

Xi măng được quy định là vật liệu xây dựng nhóm 2 tại Bảng 1 - Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 QCVN 16:2019/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng được Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Đồng thời, tại mục 1.2.1.3 Bảng 1.2 Phụ lục I Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quy định: “Trạm nghiền, trạm phân phối xi măng có tổng công suất: ≥ 0,3 triệu tấn/năm thuộc công trình cấp I; <0,3 triệu tấn/năm thuộc công trình cấp II”.

Từ các căn cứ nêu trên thì trạm phân phối xi măng là công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng. Việc đầu tư xây dựng trạm phân phối xi măng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 6 Nghị định 09/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng và các quy định của pháp luật đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4488-BXD-VLXD_01112021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4488/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)