Giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Thứ tư, 26/05/2021 16:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1906/BXD-VLXD gửi ông Phạm Văn Chính về vướng mắc thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tại điểm b khoản 1 Điều 26 giao các bộ quản lý ngành, lĩnh vực triển khai việc “Ban hành danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan”. Theo đó, ngày 13/02/2020, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 504/BXD-VLXD gửi Bộ Tài chính về việc “Ban hành danh mục hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành sau thông quan”.

Theo pháp luật hiện hành, trình tự thực hiện Đăng ký kiểm tra nhà nước và ra Thông báo kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu hiện được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa), theo đó:

- Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn quốc gia công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức cá nhân hay kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật thì ngoài việc cung cấp các tài liệu khác theo quy định, người nhập khẩu chỉ nộp bản đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa (hình thức hậu kiểm) như hướng dẫn tại Khoản 2a và 2b Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP).

- Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn quốc gia công bố hợp quy theo kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật thì ngoài việc cung cấp các tài liệu theo quy định và đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu phải nộp bản Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu để được phép thông quan hàng hóa (hình thức tiền kiểm) như hướng dẫn tại Khoản 2c Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP) mà văn bản 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 của Bộ Xây dựng đã trích dẫn. 

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo dự thảo Nghị định này (văn bản số 4007/BTC-TCHQ ngày 19/4/2021 về việc lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định), cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ có nhiều thay đổi so với các quy định trong Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1906-BXD-VLXD_26052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1906/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)