Bắc Giang tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Thứ ba, 23/04/2024 14:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Công văn về việc tăng cường công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất, tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng CCN.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương nêu cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, tổ chức thực hiện và đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm công tác quản lý, phát triển CCN. Rà soát phương án phát triển CCN đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ thông tin, tính khả thi, đồng bộ, thống nhất và không chồng lấn với các quy hoạch khác. Đánh giá, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện đầu tư, phát triển các CCN. Đôn đốc, hướng dẫn, yêu cầu UBND cấp huyện giải pháp quản lý, kế hoạch chuyển đổi đối với các CCN rút ra khỏi quy hoạch.

Rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đã được ban hành, chỉ đạo về quản lý, phát triển CCN; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế. Hằng tháng chủ trì, phối hợp rà soát, kiểm tra, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư, quản lý vận hành đối với các CCN. Chủ trì hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật tại các CCN.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu triển khai quy định về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN và những nội dung khác; hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư và quy định khác. Kiểm tra, đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thứ cấp; định hướng, ưu tiên xúc tiến thu hút dự án có ngành nghề, khả năng liên kết, hỗ trợ nhau vào cùng một CCN; ngành nghề công nghiệp có công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít năng lượng, mang lại giá trị tăng cao, phát triển bền vững. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đầu tư và thu hút đầu tư vào các CCN; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, dự án đầu tư chậm đầu tư, không đầu tư theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ cho hoạt động phát triển CCN và những nội dung khác. Chủ trì, phối hợp hướng dẫn chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện quản lý, vận hành đối với các CCN có công trình hạ tầng kỹ thuật hình thành từ ngân sách nhà nước.

Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm quy định về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng CNN và các quy định khác. Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo các CCN được đầu tư xây dựng đồng bộ.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tăng cường kiểm tra xử lý nước thải, chất thải đối với chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong CCN.

Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư CCN, các doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật hành thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, xử lý, chấn chính việc chấp hành quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Sở Tư pháp tích cực phối hợp rà soát, đánh giá các cơ chế, chính sách đã được ban hành, chỉ đạo trong quản lý, phát triển CCN để báo cáo, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thay thế.

UBND huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, triển khai Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ. Tăng cường quản lý nhà nước; thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động của chủ đầu tư, doanh nghiệp trong CCN, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm. Rà soát quy định hiện hành và thực tiễn tại địa phương; xây dựng kế hoạch quản lý, chuyển đổi đối với các CCN rút ra khỏi quy hoạch. Bố trí kinh phí, huy động nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật CCN được giao làm chủ đầu tư. Chỉ đạo UBND cấp xã, phòng ban, đơn vị, chủ đầu tư, doanh nghiệp trong CCN thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, phát triển CCN; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất, thủ tục hành chính, tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện đồng bộ hạ tầng CCN, thu hút đầu tư, tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)