Bình Dương: Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Thứ hai, 18/10/2021 13:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quy hoạch trước ngày 31/12/2022 đảm bảo chất lượng quy hoạch và đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh tăng cường phối hợp, trao đổi và chia sẻ thông tin trong quá trình triển khai lập đồng thời quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch tỉnh với quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các bước trình thẩm định, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sở Tài chính căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện. Đồng thời, điều chỉnh kéo dài thời hạn các quy hoạch đã hết thời hạn trong danh mục quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/2/2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiến hành rà soát các quy hoạch trong danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/2/2019 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ để tham mưu UBND tỉnh các quy hoạch cần điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xem xét, quyết định việc điều chỉnh kéo dài thời hạn và điều chỉnh nội dung theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nguồn: Binhduong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)