Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 18/01/2022 17:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với các nội dung kiến nghị như sau:

1. Đề nghị điều chỉnh định mức tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng vì nếu áp dụng định mức hiện tại thì không đủ chi phí để cơ quan quản lý nhà nước hợp đồng dự án thuê đơn vị tư vấn, thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn lập báo cáo, nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, đàm phán hợp đồng dự án, giám sát hợp đồng dự án, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại khoản mục III Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 219/BXD-KTXD có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng (trong đó có nội dung thay thế Thông tư số 16/2021/TT-BXD). Định mức tỷ lệ chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã được điều chỉnh tăng so với quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD do trách nhiệm, nội dung công việc của chủ đầu tư trong quản lý dự án đã được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật có liên quan (tại Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng) để đảm bảo dự trù đủ chi phí trong quá trình thực hiện.

Đối với chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP):

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã được Quốc hội thông qua ngày 16/8/2020. Chi phí của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, đơn vị chuẩn bị dự án PPP, bên mời thầu, Hội đồng thẩm định dự án PPP, đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP được quy định tại Điều 73 Luật này. Theo đó, một số chi phí ở giai đoạn trước khi ký kết hợp đồng được tính vào tổng mức đầu tư của dự án (quy định tại khoản 1); chi phí triển khai thực hiện dự án sau khi ký kết hợp đồng của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng được bố trí từ nguồn vốn chi thường xuyên của các cơ quan này (quy định tại khoản 3) và được xác định bằng lập dự toán ngân sách hằng năm (theo quy định tại khoản 2 Điều 75). Do đó, tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD không quy định về định mức tỷ lệ chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

2. Đề nghị có văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 25 mục III Quyết định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 của Bộ Xây dựng quy định “Quyết toán chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư thực hiện quyết toán hợp đồng dự án”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quyết định số 1191/QĐ-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 17/11/2017 để hướng dẫn Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Đến nay, Nghị định này đã hết hiệu lực; các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư thực hiện theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được Quốc hội thông qua ngày 16/8/2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_219-BXD-KTXD_18012022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 219/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)