Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị bổ sung nội dung hướng dẫn thẩm định, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Thứ hai, 06/12/2021 16:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị bổ sung nội dung hướng dẫn thẩm định, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND các cấp là người quyết định đầu tư vào Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 5030/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Về thẩm quyền thẩm định: Theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại khoản 13 Luật số 62/2020/QH14 thì thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là của người quyết định đầu tư, cụ thể: Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này.

Theo khoản 3 Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) thì người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.

Việc phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 18 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Mẫu phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại Mẫu số 03, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đã có quy định về thẩm định và phê duyệt dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh). Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành rà soát quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu. Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện các quy định liên quan tới Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong thời gian tới.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5030/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)