Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 11

Thứ tư, 12/05/2021 16:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 92/BDN ngày 06/4/2021 với nội dung kiến nghị: “Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021), Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản khác có liên quan. Tuy nhiên, trong các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành hiện nay, chưa quy định trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng công trình nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị đầu tư xây dựng và đơn vị chủ quản sử dụng công trình”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1605/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2014 đã điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Theo từng giai đoạn đầu tư xây dựng, Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành đều quy định vai trò, quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư để đảm bảo dự án đầu tư xây dựng được thực hiện tuân thủ pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư. Trong trường hợp chủ đầu tư và chủ quản lý sử dụng công trình là hai chủ thể độc lập, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình cho chủ quản lý sử dụng công trình sau khi đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng; chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm bảo trì công trình xây dựng, máy, thiết bị công trình theo quy trình bảo trì do chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt.

Về quy chế phối hợp từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến kết thúc dự án để nâng cao trách nhiệm của đơn vị đầu tư xây dựng (chủ đầu tư) và đơn vị chủ quản lý sử dụng công trình như ý kiến cử tri nêu, Bộ Xây dựng nhận thấy trong một số trường hợp, cần thiết có sự tham gia phối hợp của chủ quản lý sử dụng công trình khi chủ đầu tư tổ chức xây dựng nhiệm vụ thiết kế để đảm bảo công trình khi đưa vào sử dụng đáp ứng tối ưu nhu cầu của chủ quản lý sử dụng. Tuy nhiên, đây là  quy trình nội bộ do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định trong quá trình chuẩn bị dự án khi thực hiện vai trò, trách nhiệm được giao theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng, do vậy, nội dung này không được quy định cứng trong các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1605/BXD-HĐXD .

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)