Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh

Thứ ba, 12/01/2021 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị có hướng dẫn cụ thể việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng từ ngày 19/01/2007”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 85/BXD-QLN ngày 11/01/2021 trả lời như sau:

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã có quy định cụ thể về việc cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng từ trước ngày 19/01/2007 (ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước).

Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bố trí sử dụng từ sau ngày 19/01/2007 thì tại khoản 5 Điều 63 Nghị định 99/2015/NĐ-CP đã quy định trường hợp này được thực hiện giải quyết theo pháp luật về tài sản nhà đất thuộc sở hữu nhà nước (nay là pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công). Hiện nay, việc xử lý tài sản nhà đất là tài sản công được thực hiện theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP đã có quy định các trường hợp tiếp tục quản lý hoặc sắp xếp, bán tài sản công. Do đó, đối với các trường hợp bố trí nhà ở từ ngày 19/01/2007 thì căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (như giải quyết di dời, hỗ trợ, bồi thường, tái định cư theo khoản 1 Điều 13 hoặc thực hiện bán tài sản và chuyển quyền sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ…).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 85/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)