Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh

Thứ năm, 04/09/2014 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2069/BXD-HĐXDtrả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tây Ninh. Nội dung kiến nghị: “Đề nghị sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,vì Nghị định này hiện nay đã không theo kịp với sự phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước, bộc lộ nhiều bất cập cần phải thay đổi.Trong thời gian qua, mặc dù Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013, nhưng nhiều văn bản liên quan đến Nghị định số 15/2013/NĐ-CP vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn. Đề nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành một cách đồng bộ và kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai tổ chức thực hiện. Cụ thể: Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung được quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 48 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP, chưa công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình được quy định tại Điều 8; tổ chức và hoạt động của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng.”  

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; Chính phủ giao Bộ Xây dựng soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật Xây dựng, do vậy Nghị định mới thay thế Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đang được Bộ Xây dựng biên soạn và trình Chính phủ theo đúng tiến độ được giao.

Về hướng dẫn nội dung quy định tại Điều 8 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Về hướng dẫn nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 48 Nghị định 15/2013/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.

Tại Khoản 4 Điều 48 Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định: “Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng quy định về danh mục công trình thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.” Vì vậy, trong quá trình xây dựng danh mục này Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với đơn vị chủ trì theo quy định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2069/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)