Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 29/08/2014 15:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2017/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “…Đề nghị nên có quy định cụ thể biện pháp xử lý trách nhiệm của người sử dụng nhà ở công vụ trong trường hợp người này không còn thuộc đối tượng sử dụng nhưng không trả lại nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.”.

Ngày 22/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2013/NĐ-CP về quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nội dung quản lý sử dụng nhà ở công vụ; ngày 07/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Ngày 16/01/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ, trong đó có quy định một trong những nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ là:

“Trả lại nhà ở công vụ cùng trang bị nội thất kèm theo cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trong thời hạn ba (03) tháng kể từ khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ hoặc không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ và trả tiền thuê nhà ở công vụ, các khoản phí dịch vụ kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành cho đến ngày hoàn thành việc thu hồi nhà ở công vụ” (Điểm g Khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 01/2014/TT-BXD).

Trường hợp người thuê không còn thuộc đối tượng sử dụng nhà ở công vụ nhưng không trả lại nhà ở này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương để cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ đó theo trình tự, thủ tục thu hồi và cưỡng chế thu hồi quy định tại Điều 15 của Thông tư số 01/2014/TT-BXD.

Tại Điểm c Khoản 3 Điều 11 của Quyết định số 695/QĐ-TTg quy định đối với việc thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ của Chính phủ thì chi phí tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ do Bên thuê nhà chịu trách nhiệm chi trả. Trường hợp Bên thuê không chi trả thì cơ quan quản lý người thuê có trách nhiệm khấu trừ lương để chi trả.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2017/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)