Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII

Thứ sáu, 17/01/2014 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 16/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 95/BXD-QLN trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc Chính phủ sớm xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở hiện còn bất cập, không phù hợp với thực tiễn; bổ sung các quy định mới để điều chỉnh các lĩnh vực, các quan hệ chưa được pháp luật điều chỉnh; cụ thể hóa các quy định còn mang tính nguyên tắc, quy định chung để nâng cao tính khả thi khi áp dụng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai minh bạch, bình đẳng trong hoạt động phát triển, giao dịch, kinh doanh nhà ở và phát triển thị trường bất động sản; có chế tài xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; tăng cường vai trò và sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương; tăng cường phổ biến và khuyến khích ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới. hiện đại trong quản lý, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc hình thành hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và bất động sản khoa học, hiệu quả. Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cần phải đồng bộ, thống nhất tránh quy định trùng lắp, chồng chéo với các Luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư...

Ngày 26/11/2011 Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 20/2011/QH13 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII và Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013 về điều chỉnh Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh Khóa XIII và Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2014 của Quốc hội, trong đó giao Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) nhằm thay thế Luật Nhà ở năm 2005, Luật Kinh doanh bất động sản 2006 để trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 và thông qua vào kỳ họp thứ 8 năm 2014.

Thực hiện các Nghị quyết nêu trên của Quốc hội và theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập 2 dự án Luật này, đồng thời đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc thi hành Luật Nhà ở 2005, Luật Kinh doanh bất động sản 2006 tại 2 miền với sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành liên quan, một số Ủy ban của Quốc hội, đại diện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước, các hiệp hội, hội nghề nghiệp có liên quan, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và các chuyên gia về bất động sản.

Bộ Xây dựng cũng đã đăng tải toàn văn dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trên website của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân vào nội dung dự thảo 2 Luật này. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, các doanh nghiệp và ý kiến của người dân bằng văn bản cũng như thông qua các cuộc hội thảo, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện lại dự thảo. Hiện nay, dự thảo 2 Luật này đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định, đã trình Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến trong kỳ họp thứ 7.

Hiện nay, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu như:

- Điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên quan đến nhà ở, kinh doanh bất động sản phù hợp với quy định của Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa Luật Nhà ở với các đạo luật khác có liên quan như: Bộ Luật dân sự, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đầu tư…;

- Kế thừa các quy định hiện hành còn phù hợp, đồng thời bổ sung những vấn để mới phát sinh trong thực tiễn để tạo điều kiện cho việc phát triển và quản lý bất động sản trong đó có nhà ở theo quy hoạch, kế hoạch, chương trình, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản nói chung trong đó có hoạt động kinh doanh bất động sản nói riêng phát triển hiệu quả, ổn định, công khai, minh bạch;

- Quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và tính đặc thù của từng vùng, miền;

- Tăng cường sự quản lý thống nhất của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương đi đôi với phân cấp và nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, bảo đảm công khai, minh bạch trong phát triển và quản lý sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản;

- Bảo đảm yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà, tiêu cực trong việc phát triển và quản lý nhà ở, kinh doanh bất động sản tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở;

- Phù hợp với các cam kết quốc tế mà nước ta đã tham gia ký kết và từng bước thực hiện hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 95/BXD-QLN.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)