• 1. Viện Khoa học công nghệ xây dựng-Bộ Xây dựng - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viênMiền Bắc:+ Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;+Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;+Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm cọc khoan nhồi;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+Phân tích hóa nước cho xây dựng.Miền Trung:+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;+Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;+Thử nghiệm vật liệu -kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường.Miền Nam:+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây và ngói lợp;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+Thử nghiệm cọc khoan nhồi.2. Trung tâm kỹ thuật TC-ĐL-CL 3 - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+Thử nghiệm cơ lý xi măng;+Thử nghiệm bê tông và cốt liệu cho bê tông và vữa;+Thử nghiệm vữa xây dựng; +Thử nghiệm tính chất cơ lý của bê tông nhựa và vật liệu chế tạo bê tông nhựa;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+ Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm tính chất hóa học các vật liệu dùng trong xây dựng: Xi măng, cốt liệu bê tông, nước dùng trong xây dựng;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+ Kỹ thuật giải đoán phim chụp ảnh phóng xạ.3. Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và thiết bị công nghiệp - Trường ĐHBK - ĐHQG TPHCM- Đào tạo thí nghiệm viên cơ lý đất trong phòng 4. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng - Đào tạo quản lý PTN5. Trường Trung cấp nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO - Tổng cty VLXD số 1 - Đào tạo thí nghiệm viên+ Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông+ Gốm sứ và vật liệu chế tạo gốm sứ6. Viện Khoa học và công nghệ hàng không - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+ BT và vật liệu chế tạo bê tông+ Phương pháp xác định các tính chất cơ lý của đất trong phòng và hiện trường7. Trung tâm KHCN& Tư vấn đầu tư - Trường ĐHBK Đà Nẵng - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+ Thí nghiệm đất xây dựng+ Thí nghiệm VLXD (cát, đá, xi măng)+ Bê tông và vật liệu chế tạo bê tông+ Thí nghiệm nhựa và bê tông nhựa+ Thí nghiệm nước xây dựng và môi trường+ TN vật liệu kim loại và liên kết hàn+ TN không phá hủy - NDT8. Trung tâm Khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt Nam - Đào tạo thí nghiệm viên+ Thí nghiệm vật liệu xây dựng: Xi măng; Cốt liệu cho bê tông và vữa; Bê tông và hỗn hợp bê tông; Gạch xây dựng;+ Thử nghiệm thép xây dựng.9. Trường Trung cấp giao thông vận tải Miền Bắc - Đào tạo thí nghiệm viên+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý bê tông nhựa, nhựa bitum và vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa;+Phương pháp xác định tính chất cơ lý của đất trong phòng; +Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+Quan trắc công trình;+Thử nghiệm kết cấu áo đường tại hiện trường.10. Viện Kỹ thuật xây dựng - Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam - Đào tạo quản lý PTN- Đào tạo thí nghiệm viên+Thử nghiệm cơ lý xi măng, bê tông và cốt liệu cho bê tông;+Thử nghiệm vữa xây dựng;+Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch xi măng lát nền, tấm sóng amiăng và ngói lợp;+Thử nghiệm gạch gốm ốp lát;+Thử nghiệm phụ gia hóa học cho bê tông, phụ gia khoáng cho xi măng;+Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn;+Thử nghiệm các tính chất cơ lý của đất trong phòng và đất ngoài hiện trường;+Thử nghiệm cọc khoan nhồi;+Thử nghiệm kết cấu công trình bằng phương pháp không phá hủy;+Phân tích hóa nước cho xây dựng.  
1
Tìm theo ngày :