Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2025(29/02/2024)

Nhằm thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN của Bộ Xây dựng được ban hành tại Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (Quyết định 881); Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 11/QĐ-BXD ngày 11/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, để bảo đảm tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2025, Bộ Xây dựng đã có công văn 830/BXD-KHCN hướng dẫn các đơn vị/tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) như sau:

12345...29
Tìm theo ngày :