Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình về tình hình thực hiện và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị(10/06/2021)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị quyết trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình về việc tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị và đề xuất sửa đổi, bổ sung và Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTV13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị

12345...9
Tìm theo ngày :