Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kê đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho công trình Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình(29/04/2020)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 06/2020/CV-NB, ngày 13/4/2020 của Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình về việc bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình, xây dựng tại phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tìm theo ngày :