Hướng dẫn Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thành phố Nha Trang về khoảng lùi cổng và hàng rào công trình xây dựng(07/05/2024)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 278/BQLDANT ngày 26/3/2024 của Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thành phố Nha Trang về việc khoảng lùi cổng và hàng rào công trình xây dựng.

Tìm theo ngày :