Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện(20/10/2021)

Ngày 19/10/2021, Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Soát xét TCVN 4085:2011 “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 09-19, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường chủ trì cuộc họp.

Tìm theo ngày :