Kết luận thanh tra số 441/KL-TTr ngày 22/8/2017 về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần tại các dự án(04/12/2017)

Kết luận thanh tra số 441/KL-TTr ngày 22/8/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần tại các dự án. 

Tìm theo ngày :