Hướng dẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP(18/02/2021)

Ngày 18/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 490/BXD-TTr gửi Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc hướng dẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi quy định tại Khoản 6, Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Tìm theo ngày :