Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030(20/07/2020)

Tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tìm theo ngày :