Công nhận Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đỉnh Cao Mới là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới, định giá, quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản(17/10/2012)

Ngày 12/10/2012, Bộ Xây dựng đã có công văn 76/BXD-QLN về việc công nhận Công ty Cổ phần Dịch vụ bất động sản Đỉnh Cao Mới có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ - BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Tìm theo ngày :