Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII(14/03/2014)

Ngày 13/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 417/BXD-QLN về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII d với nội dung “Đề nghị Nhà nước chỉ đạo chính quyền các cấp có quy hoạch, bố trí đất để xây dựng nhà ở, các thiết chế văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung”.

  • Ngày 28/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 350/BXD-TTr dựng trả lời ý kiến cử tri thành phố Hải Dương gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc “Cử tri cho rằng quy định áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trong Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ hiện nay đang bị các cơ quan có thẩm quyền lạm dụng, nhiều trường hợp vi phạm không tới mức bị xử lý hoặc gia đình người vi phạm vẫn đang sinh hoạt tại đó dẫn đến vi phạm về nhân quyền, đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi cho phù hợp”.
  • Ngày 26/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 314/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri Tỉnh Bình Thuận gửi tới kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII. Nội dung kiến nghị: “Trên phạm vi cả nước hiện nay chất lượng các công trình xây dựng kém như: Thủy điện Sông tranh 2, Thủy điện ở Tây Nguyên. Nhân dân đề nghị Trung ương chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm minh các sai phạm để đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.
  • Ngày 26/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 313/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tritỉnh Quảng Nam về“Chất lượng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng (nhất là đường giao thông, thủy điện …) nhiều nơi rất kém, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh”.
  • Ngày 25/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 303/BXD-GĐ trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận. Nội dung kiến nghị: “Nhiều ý kiến cử tri cho rằng, việc quản lý chất lượng các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tuy đã được phản ánh nhiều nhưng đến nay vẫn chưa được cải thiện. Tình trạng các công trình giao thông, thủy lợi… không đảm bảo chất lượng vẫn còn nhiều, gây bất bình trong dự luận xã hội nhưng việc xử lý tiêu cực vẫn còn chung chung, chưa quy định trách nhiệm của các đơn vị thi công, giám sát công trình. Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ ngành chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm”.
  • Ngày 21/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 289/BXD-VLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về lĩnh vực Xi măng và Quy hoạch - Kiến trúc với nội dung: 1. Về lĩnh vực Xi măng: “Về việc bổ sung Dự án xi măng Tân Thắng, Hoàng Mai 2 vào quy hoạch phát triển xi măng của cả nước: Bộ Xây dựng làm việc với Tỉnh để xem xét xử lý cụ thể chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4004/VPCP-KTN ngày 11 tháng 6 năm 2010”.2. Về lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc: “Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các kết luận tại Thông báo số 190/TB-VPCP ngày 12/7/2010; Thông báo số 410/TB-VPCP ngày 17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An: “về việc thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch (điều chỉnh) xây dựng thành phố Vinh: Đồng ý chủ trương, giao Bộ Xây dựng hướng dẫn Tỉnh thực hiện theo hướng Quy hoạch Thành phố Vinh – Cửa Lò”.
  • Ngày 24/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 298/BXD-PTĐT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi đến kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về nội dung “Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm là đô thị loại III. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng hiện nay còn nhiều yếu kém, nhất là hạ tầng giao thông đô thị, cấp, thoát nước... Hiện tỉnh Ninh Thuận đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục, chuẩn bị tài liệu cho Dự án phát triển đô thị tổng hợp cho thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đăng ký tài trợ từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương quan tâm, phê duyệt danh mục dự án phát triển đô thị tổng hợp cho thành phố nói trên tài trợ từ nguồn vốn ODA của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) để giúp địa phương có điều kiện đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2011-2015) đã đề ra”.
  • Ngày 20/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 278/BXD-HTKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII về việc “Về quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác thải, cử tri đề nghị nên ưu tiên xây dựng lò đốt rác tại các địa bàn trọng yếu về ô nhiễm môi trường để xử lý rác thải, nhằm trả lại môi trường trong sạch cho người dân”.
  • Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 269/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII. Nội dung kiến nghị: “Kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và các thông tư hướng dẫn có liên quan?
  • Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 268/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII về việc “Đề nghị căn cứ quy mô, tính chất và mục tiêu đầu tư của chương trình, dự án đề nghị quy định rõ các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành được thành lập Ban quản lý dự án để tổ chức thực hiện dự án trong suốt quá trình đầu tư, không giao cho các chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm, không có chuyên môn trong hoạt động xây dựng như hiện nay”.
  • Ngày 19/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 267/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Thuận gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIII về việc “Đề nghị xem xét, sửa đổi Luật Xây dựng theo hướng nâng cao chất lượng công trình; trách nhiệm của nhà thầu, chủ thầu nhằm khắc phục tiêu cực, thất thoát trong xây dựng; quy định rõ ràng tuổi thọ của mỗi loại công trình là bao nhiêu năm, ai là người chịu trách nhiệm khi tuổi thọ công trình thấp...”
Tìm theo ngày :