Phát triển đô thị - vấn đề mang tính cấp thiết của thời đại(17/01/2023)

Năm 2022 được đánh dấu với nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến công tác đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam. Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị lần đầu tiên đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TƯ về Quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 11/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP với các nhóm hành động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết 06-NQ/TƯ… Do đó, phát triển đô thị được Đảng, Chính phủ xác định là vấn đề mang tính cấp thiết của thời đại.

 

 • Bài viết này nêu lên thực trạng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị Hà Nội hiện nay: Giao thông, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn, năng lượng và chiếu sáng đô thị… Đồng thời nêu một số xu hướng cần thiết như: thông minh hóa đô thị bắt đầu ngay từ quy hoạch, xây dựng hệ thống CSDL tích hợp cho phân tích quản lý, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn. Triển khai đầu tư xây dựng và kết nối hệ thống đồng bộ theo quy hoạch.

 • Ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số vốn đầu tư phát triển ở các địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì việc sử dụng vốn ngân sách còn tồn tại nhiều khó khăn, thách thức. Bài viết đề cập đến công tác quản lý công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng và trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn hiện nay.

 • Trong những năm qua, việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Sự quan tâm đó đã được cụ thể hóa bằng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi và kết quả là hàng trăm dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được hoàn thành (khoảng 7,8 triệu m2) giúp hàng trăm nghìn hộ gia đình có được chỗ ở an toàn, hạnh phúc. Tại Hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu: “Phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân là trách nhiệm,  nghĩa vụ, đạo đức của cả hệ thống chính trị, của những người làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước, của doanh nghiệp và của người dân” và giao Bộ Xây dựng chủ trì thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

 • Tóm tắt: Phát triển bền vững trở thành lựa chọn chiến lược quan trọng, ưu tiên hàng đầu ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Song song quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bất động sản luôn luôn được xem là sản phẩm cần thiết, cơ bản gắn với đời sống và sự sinh tồn của nhân loại. Phát triển bền vững thị trường bất động sản (BĐS) không chỉ giúp giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu mà còn làm gia tăng giá trị tài sản. Thực tiễn chứng minh phát triển thị trường BĐS bền vững đã thực hiện thành công ở nhiều nước, hiệu quả mang lại có sức thuyết phục và có tác động lan tỏa đến các quốc gia khác trên thế giới. Bài viết này xem xét khía cạnh phát triển thị trường BĐS bền vững, xem xét các mô hình đánh giá để làm cơ sở khuyến khích các giải pháp cho phát triển thị trường BĐS bền vững ở Việt Nam.

 • 1. Pháp luật liên quan đến Quy hoạch đô thị tích hợp

  - Luật Quy hoạch 2017

  Luật Quy hoạch 2017: “Quy hoạch là việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững cho thời kỳ xác định”.

 • Tính đến tháng 12/2020 cả nước có 862 đô thi, bao gồm 2 đô thị loại đặc biệt đó là Hà Nội và TP.HCM, 23 đô thị loại I, 31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loai V, với tỷ lệ đô thị hóa đạt 39,3%. Dân số đô thị tính đến năm 2020 là 36.727.248 người, chiếm 37,7% tổng dân số cả nước.Tǎng trưởng kinh tế khu vực đô thị trung bình đạt từ 12 - 15%, cao hơn từ 1,2 - 1,5 lẩn so với mặt bằng chung của cả nước. 

 • Luật Quy hoạch 2017 đã hệ thống hóa lại toàn bộ hệ thống quy hoạch quốc gia, đồng thời tác động sâu sắc đến hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Ở cấp độ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quy hoạch tỉnh là bản quy hoạch tổng thể, tích hợp đa ngành, kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch nông thôn - đô thị.
 • Có thể tự hào khẳng định rằng, ngành Vật liệu Xây dựng Việt Nam trong thời gian qua đã có sự phát triển vượt bậc, đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của đât nước, trong đó có những ngành đứng vào top 5 của thế giới như các ngành sản xuất: xi măng, gạch ốp lát, sứ vệ sinh…

 • Bản đồ hiển thị lập thể theo không gian ba chiều (3D) đã được ứng dụng trong công tác quy hoạch ở Việt Nam từ những năm cuối thế kỷ 20. Đến nay, công tác nghiên cứu và ứng dụng bản đồ 3D trong quy hoạch ngày càng được nhiều người làm quy hoạch quan tâm nghiên cứu. Một số công trình ứng dụng GIS trong công tác quy hoạch đã được tiến hành triển khai theo những khía cạnh khác nhau áp dụng thí điểm cho 1 số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long… Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về bản đồ dữ liệu 3D cho công tác mô hình hóa bề mặt ở nước ta vẫn chưa được thực hiện nhiều, dữ liệu còn thô sơ, chưa đi sâu vào mô hình hóa chi tiết các đối tượng trên bề mặt… Đặc biệt, chưa triển khai xây dựng bản đồ 3D phục vụ cho công tác lập quy hoạch đô thị.

 • 1. Đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam, thực trạng và nguyên nhân

  Từ sau Đổi mới (1986), cùng với các chính sách tạo điều kiện cho quá trình phát triển đô thị, quá trình đô thị hóa Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể. Ở giai đoạn 2000-2010, Việt Nam bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, về không gian, các khu đô thị của Việt Nam tăng 2,8% hàng năm, nằm trong số các nước có tỷ lệ tăng nhanh nhất khu vực. Về gia tăng dân số đô thị, đạt tốc độ tăng hơn 3 %/năm. Việt Nam là một trong những nước có tốc độ đô thị hóa nhanh trong khu vực Đông Á. Mỗi năm, ước tính các đô thị Việt Nam có thêm từ 1 đến 1,3 triệu dân. Đến tháng 9/2022 tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đã đạt khoảng 41,5%, với 888 đô thị.

Tìm theo ngày :