Trả lời nội dung liên quan đến khoảng cách an toàn về môi trường của dự án Nhà máy luyện Kẽm Tuyên Quang(11/06/2024)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 998/UBND-KT ngày 16/3/2024 và công văn số 1331/UBND-KT ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về nội dung liên quan đến khoảng cách an toàn về môi trường của dự án Nhà máy luyện Kẽm Tuyên Quang tại Khu công nghiệp Long Bình An.

12345...50
Tìm theo ngày :