Hướng dẫn đánh giá cấp các công trình nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ ba, 05/03/2024 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/3/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 917/BXD-GĐ gửi Công ty TNHH Xây dựng Thành Công về việc đánh giá cấp các công trình nông thôn mới kiểu mẫu, công tác lập E-HSMT đấu thầu qua mạng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, thì “Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng quy định tại Luật này được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kthuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV”, "Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Về nguyên tắc áp dụng cấp công trình trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng: Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (Thông tư số 06/2021/TT-BXD) thì “Trường hợp phạm vi thực hiện cho một công trình, một số công trình hoặc toàn bộ các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo tuyến thì áp dụng cấp công trình xác định theo khoản 2 Điều 2 Thông tư này đối với từng công trình thuộc tuyến”. Theo đó, cấp công trình của một công trình độc lập là cấp cao nhất được xác định theo Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư này, trường hợp công trình độc lập không được quy định trong Phụ lục I Thông tư này thì cấp công trình được xác định tại Phụ lục II Thông tư này và ngược lại.

Đối với các nội dung phản ánh của Công ty TNHH Xây dựng Thành Công tại văn bản số 11.12/TC-CV liên quan đến việc xác định cấp các công trình giao thông nông thôn, đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thành Công, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kiến Thụy nghiên cứu hồ sơ các công trình, hạng mục công trình cụ thể trên tuyến trong Dự án để xác định cấp và áp dụng trong các hoạt động đầu tư xây dựng có liên quan.

Đối với các nội dung liên quan đến pháp luật về đấu thầu, đề nghị Công ty TNHH Xây dựng Thành Công liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đấu thầu để được làm rõ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 917/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)